Υπηρεσίες

  • ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ

Υπηρεσίες Οργάνωσης – μηχανοργάνωσης και αναδιοργάνωσης λογιστηρίων εταιρειών κάθε εταιρικής μορφής

Τακτική ενημέρωση (report) Μηνιαία – Τριμηνιαία – Εξαμηνιαία για την χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησής σας

Σύνταξη δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων, Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ., Φ.Μ.Α.Π., Ε.Τ.ΑΚ., Ε9 κ.α.

Υπηρεσίες διεκπεραίωσης προσκλήσεων ελέγχων φυσικών προσώπων (εμβάσματα, έλεγχοι λογαριασμών κλπ.)

Υπηρεσίες διεκπεραίωσης προσκλήσεων ελέγχων εταιρειών και ατομικών επιχειρήσεων

Υπηρεσίες διεκπεραίωσης φορολογικών υποθέσεων κατοίκων εξωτερικού

Εσωτερικός Έλεγχος Επιχειρήσεων

Ελεγκτικές υπηρεσίες σε τακτικούς φορολογικούς ελέγχους, προσωρινούς φορολογικούς ελέγχους, προληπτικούς φορολογικούς ελέγχους, εσωτερικός ελέγχους, κ.α.

Άμεση ενημέρωση για αλλαγές στο φορολογικό δίκαιο

Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα μεταφοράς φορολογικής έδρας και ειδικά ζητήματα  Σ.Α.Δ.Φ.

Άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της διεύθυνσης επίλυσης διάφορων (Δ.Ε.Δ.)

  • ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ

Υπηρεσίες τήρησης και ενημέρωσης λογιστικών αρχείων (απλογραφίας ,διπλογραφίας)

Υπηρεσίες Επίβλεψης και Έλεγχου λογιστικών βιβλίων κάθε κατηγορίας

Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων βάσει Ε.Λ.Π.

Ιδρύσεις – Μετατροπές – Συγχωνεύσεις – Μεταβιβάσεις – Εξαγορές Εταιριών

 

  • ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ PAYROLL

Υπηρεσίες απογραφής – Έναρξης Εργασιών σε Ασφαλιστικά Ταμεία

Υπηρεσίες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών – Υποβολή Α.Π.Δ.

Υπηρεσίες κατάθεσης φακέλων για απονομή σύνταξης, όλων των φορέων ασφάλισης

Διεκπεραίωση Προσλήψεις – Αποχωρήσεις Προσωπικού

Διεκπεραίωση έναρξης και τήρηση προγραμμάτων απασχολήσεως ΟΑΕΔ

Υπηρεσίες υπολογισμού μισθοδοσίας και Μηχανογραφημένης τήρησης μισθοδοσίας

Υπηρεσίες υπολογισμού Εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων

Υπηρεσίες διεκπεραίωσης ελέγχων από ασφαλιστικά ταμεία

Υπηρεσίες υποβολής καταστάσεων σε Επιθεώρησης Εργασίας

Υπηρεσίες διεκπεραίωσης ρυθμίσεων οφειλών σε ασφαλιστικά ταμεία

Άμεση ενημέρωση για αλλαγές στο εργατικό και ασφαλιστικό δίκαιο

  • ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σε συνεργασία με εξειδικευμένα δικηγορικά γραφεία παρέχεται Νομική υποστήριξη σε ζητήματα:

Σύνταξη Καταστατικών Ε.Π.Ε. – Α.Ε.-Ι.Κ.Ε.

Διοικητικού Δικαίου (προσφυγές Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικών Ταμείων, Δήμων κλπ.)

Εμπορικού Δικαίου, Α.Ε. και Ε.Π.Ε. ,Κληρονομικού Δικαίου

Μεταβιβάσεων ακινήτων (πωλήσεις, δωρεές, γονικές παροχές, κληρονομιές)

Μισθωτικών , Εργατικών και ασφαλιστικών διαφορών

Δηλώσεις Εθνικού κτηματολογίου

Άμεση ενημέρωση για αλλαγές στο δίκαιο όλων των νομικών μορφών,

  • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ξενοδοχεία, σχεδιασμού της στρατηγικής Πωλήσεων & Marketing και την οικονομική λειτουργίας του ξενοδοχείου

Συμβουλευτική Διαχείρισης Τραπεζικών Υποχρεώσεων μέσω εξειδικευμένων συνεργατών μας

Υπηρεσίες Οργάνωσης Επιχειρήσεων και Οργανισμών σε διοικητική οργάνωση, οργάνωση πωλήσεων, οργάνωση ανθρωπίνων πόρων