Φορολόγηση Επιχειρηματικής Δραστηριότητας ως Μισθωτή Εργασία βάσει του άρθρο 12 παρ. 2 του Ν.4172/2013