Το Ζήτημα της Μεταβίβασης από Φυσικά Πρόσωπα μη Εισηγμένων Τίτλων σε Χρηματιστηριακή Αγορά – Πρακτική Εφαρμογή